Gå til hovedinnhold

Innkalling til årsmøte 21. mars kl 18.30 på Persbråten VGS. Merk ny tid

Publiser kl 08:25 19.02.2019
Av: Jakob Lund Johannessen

Agenda
1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne dagsorden.
3. Valg av ordstyrer.
4. Valg av referent.
5. Valg av to til å signere Protokollen.
6. Godkjenne antall stemmeberettigede.
7. Årsberetningen for 2018.
8. Årsregnskap for 2018 med revisors beretning.
9. Budsjett for 2019.
10. Fastsettelse av kontingent og treningsavgifter.
11. Innkomne forslag:

Styret foreslår at det opprettes et fond og et tilhørende fondsstyre. Styret får i fullmakt å utforme vedtektene for fondet og fondstyret. Fondstyret må bestå av minst tre personer som har hatt leder- og/eller styreverv i PBBK. Formålet med fondet er å forvalte opparbeidet kapital. 
Forslag må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet
12. Valg.
a. Leder (på valg )
b. Nestleder (ikke på valg )
c. 4 styremedlemmer (to på valg)
d. Vararepresentanter
e. Valg av 2 revisorer
f. Valgkomite
13. Annet

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret (pbbk@pbbk.no)  senest to uker før årsmøtet. Saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Årsberetning inkl. årsregnskap er sendt alle medlemmer pr. e-post. Har du ikke mottatt dette, send e-post til pbbk@pbbk.no så sender vi igjen.


Styret